Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štátne právo

13. 9. 2007

Štátne právo

Štátne právo je súčasťou jednotného systému práva. Tvorí relatívne samostatné odvetvie práva. Normy štátneho práva upravujú základné, rozhodujúce a najvýznamnejšie spoločenské vzťahy. Sú to spoločenské vzťahy:

- ktoré vznikajú v procese uskutočňovania moci ľudu a súvisia so vznikom, tvorbou a činnosťou najvyšších štátnych orgánov,

- ktoré súvisia s bezprostredným uskutočňovaním moci ľudu (referendum, plebiscit),

- spojené s postavením občanov v štáte a spoločnosti (vyjadrené obsahom a rozsahom občianskych práv),

- ktoré vyjadrujú postavenie medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v štáte, spojené s vývojom vlastníckych vzťahov a charakterom národného hospodárstva,

- vyplývajúce z výstavby a činnosti štátnych a samosprávnych orgánov,

- spojené s medzinárodným postavením štátu a spoločnosti.

 

Uvedené vzťahy majú určujúci význam pre každého občana, národ, národnosť, pre charakter, podstatu a funkcie štátu. Keďže normy štátneho práva upravujú takéto základné spoločenské vzťahy, štátne právo je základné odvetvie celého právneho poriadku.

 Vedúce postavenie štátneho práva je dané tým, že ústava a ústavné zákony sú normami najvyššej právnej sily a sú právne záväzné pre normy ostatných právnych odvetví a zákonodarný orgán má povinnosť a právomoc vydávať zákony pre všetky právne odvetvia.

 Štátoprávne vzťahy sú spoločenské vzťahy, ktoré sú upravené normami štátneho práva. Môžu vznikať, meniť sa a zanikať iba na základe noriem štátneho práva. Tvoria ich:

1. Subjekty štátoprávnych vzťahov - ľud, štát, štátne orgány, št. organizácie, politické strany, hnutia, spolky a jednotliví občania.

2. Oprávnenia a povinnosti - obsah štátoprávnych vzťahov. Sú presne vymedzené pre jednotlivé subjekty (obrana, mena a pod. prináležia iba štátu, iba politické strany majú právo navrhovať kandidátov…).

3. Objekt úpravy - objektom štátoprávneho vzťahu je výsledok, ku ktorému smerujú oprávnenia a povinnosti subjektov. Napríklad objektom štátoprávnych vzťahov medzi NR SR a vládou SR je zodpovednosť vlády Národnej rade SR, objektom vzťahov medzi štátom a občanom je ústavná úprava základných práv a slobôd a pod.

 

Pramene štátneho práva - všetky právne normy, ktoré upravujú základné spoločenské vzťahy a inštitúty.

Prameňmi štátneho práva v SR sú:

- ústava a ostatné ústavné zákony

- zákony SR

- rozhodnutia prezidenta

- nariadenia vlády

- všeobecne záväzné nariadenia orgánov miestnej štátnej správy

 

Systém štátneho práva je určený zákonom - ústavou. Tvoria ho:

- základy spoločenského zriadenia (pluralitný politický a hospodársky systém),

- základy právneho postavenia občanov,

- základy národno-štátneho zriadenia vrátane územného členenia,

- postavenie, štruktúra, právomoc a vzťahy medzi štátnymi orgánmi,

- postavenie orgánov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

- štátne symboly.