Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana práva

13. 9. 2007

Právna ochrana a orgány ochrany práva

 

Spolu s uplatňovaním práva zákonite dochádza aj k jeho ohrozovaniu a porušovaniu. Preto štát vytvoril určitý kontrolný systém, ktorý sa v prípade porušenia zákona usiluje o opätovné obnovenie právneho stavu.

Medzi záruky (garancie) ochrany práva patrí:

 • zabezpečenie súladu všetkých právnych predpisov s ústavou,
 • nezávislosť súdnictva,
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam,
 • petičné právo,
 • štátna a spoločenská kontrola,
 • úrad ombudsmana.

 

Orgány ochrany práva

 

Súdny systém – vo vyspelých demokratických krajinách chráni dodržiavanie práva. Súdy sú zriadené štátom ako nestranné a nezávislé inštitúcie. Sudcovia sa pri svojom rozhodovaní riadia iba platnými zákonmi.

 Každý občan, ktorý sa domnieva, že bolo porušené jeho právo, má možnosť domáhať sa nápravy na súde. Na súde je taktiež možné požadovať rozhodnutie o tom, že občanovi isté právo prislúcha bez ohľadu na iného občana. Na druhej strane pred súd môže byť povolaný ten, kto porušil právo – súd potom rozhoduje o jeho vine.

Základným prameňom pre súdnictvo je Ústava SR a Zákony o súdoch a sudcoch.

 

Podľa povahy vecí, ktoré sú pred súdom prerokovávané, sa rozlišujú tri základné typy súdov:

 • civilné (obchodné a správne) – napr. rozvod manželstva;
 • trestné – prerokovávajú trestné činy (lúpež, vražda, podvod apod.);
 • vojenské (Vyšší vojenský súd a Vojenský obvodový súd u nás)

 

Sústava súdov

Súdy tvoria hierarchicky usporiadanú sústavu. Medzi jej úrovňami existujú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti:

 • Najvyšší súd – vrcholný súdny orgán, sleduje rozhodnutia súdov a zaisťuje zákonnosť, rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch, skúma zákonnosť rozhodnutí orgánov štátnej správy.
 • Všeobecné súdy – krajské a okresné – rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych záležitostiach. Krajské súdy fungujú ako tzv. odvolacia inštancia.
 • Špeciálny súd – má postavenie súdu vyššieho stupňa. Jeho nadriadeným súdom je Najvyšší súd.

 

Samostatnú súčasť súdnej organizácie okrem všeobecných súdov predstavuje Ústavný súd SR, ktorý dohliada na dodržiavanie ústavnosti v krajine. Rozhoduje napr. o zrušení zákonov, či sú v rozpore s ústavným zákonom alebo medzinárodnými zmluvami, ako aj o sťažnostiach jednotlivcov na porušenie ústavných práv a slobôd. Proti rozhodnutiu Ústavného súdu nie je možné podať odvolanie.

Sudcovia rozhodujú v tzv. senátoch. O niektorých veciach menšieho spoločenského významu môže rozhodovať jediný sudca - samosudca

Sudca, prokurátor, advokát, ani notár nesmú vykonávať žiadnu inú verejnú ani zárobkovú funkciu. Výnimkou je pedagogická, vedecká a umelecká činnosť. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojho povolania.

Na osobu sudcu sa kladú veľké nároky. Smie ním byť iba bezúhonný občan starší ako 30 rokov s vysokoškolským právnickým vzdelaním, ktorý absolvoval justičnú skúšku. Sudca sa svojej funkcie ujíma zložením sľubu. Sudcov vymenúva prezident na návrh Súdnej rady bez časového obmedzenia.  

Sudcov Ústavného súdu SR vymenúva na 12 rokov prezident SR z dvojnásobného počtu osôb navrhnutých NR SR (menuje 13 sudcov). Predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR vymenúva na návrh Súdnej rady zo sudcov Najvyššieho súdu prezident na 5 rokov, a to najviac na dve po sebe idúce obdobia.

 

Prokuratúra

- je štátny úrad, ktorý sa okrem súdov významne podieľa na právnej ochrane, chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických i právnických osôb a štátu.

Orgány štátneho zastupiteľstva upozorňujú na nezákonnosti, stíhajú trestné činy, dohliadajú na dodržiavanie zákonov a pod.

 Podstatou činnosti prokurátora je oblasť trestného konania: má rozhodujúcu úlohu v prípravnom konaní, v mene štátu podáva obžalobu a pri súde zastupuje štát. Prokuratúra v prípravnom konaní spolupracuje s vyšetrovateľmi, rozhoduje, či má trestné konanie pokračovať, alebo má byť zastavené, dáva predbežný súhlas na zadržanie páchateľa, podáva návrh na zatknutie a vzatie obvineného do väzby, na vykonanie domovej prehliadky a pod.

 V občianskoprávnych veciach vystupuje iba okrajovo (napr. podáva návrh na začatie konania vo veci popretia otcovstva, vyhlásenia za mŕtveho, vstupuje do konania o zbavení spôsobilosti na právne úkony a pod.).

 

Sústava úradov prokuratúry SR:

 • Generálna prokuratúra SR – je najvyšším orgánom v sústave orgánov prokuratúry, jej súčasťou je Úrad špeciálneho prokurátora na odhaľovanie a trestné stíhanie korupcie a organizovaného zločinu a vojenská súčasť generálnej prokuratúry;
 • krajské prokuratúry, ktoré sú nadriadené okresným prokuratúram vo svojom územnom obvode;
 • okresné prokuratúry a vojenské obvodné prokuratúry.

 

Ďalšie orgány ochrany práva

Ku ochrane práv a záujmov jednotlivcov prispievajú okrem súdov a prokuratúry aj advokáti, notári, daňoví poradcovia, polícia, ombudsman...

 

Advokát

Právnu pomoc v celom rozsahu poskytujú iba advokáti. Sú oprávnení svojich klientov zastupovať pred súdmi a ostatnými orgánmi. V trestnom konaní môže ako obhajca zastupovať obvineného iba advokát. Úlohou advokátov je:

 • pomáhať uskutočňovať právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov v súlade s ústavou a zákonmi,
 • obhajovať občanov v trestnom konaní,
 • zastupovať občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi,
 • vyhotovovať a spisovať zmluvy, podania a iné listiny,
 • udeľovať právne rady,
 • vypracúvať stanoviská, analýzy, rozbory k rôznym právnym problémom.

 

Každý advokát musí byť zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora so sídlom v Bratislave.

 

Notár

V oblasti súkromného práva majú významné postavenie v rámci ochrany práv notári. K ich činnosti patrí spisovanie verejných listín o právnych úkonoch (napr. závet, dôležité zmluvy...), osvedčovanie právne významných skutočností a vyhlásení, t.j. vidimácia (overovanie zhody kópie alebo opisu s originálnou listinou), overenie (legalizácia) podpisu určitej osoby, osvedčovanie priebehu losovania a pod. Notári môžu prijímať do úschovy cenné listiny, vykonávať funkciu správcu majetku a vykonávať jednotlivé úkony v dedičskom konaní.

Na výkon úradu notára je nutný zápis v  Notárskej komore SR, ktorá uskutočňuje dohľad nad činnosťou svojich členov.

 

Daňový poradca 

Právnu pomoc a finančno-ekonomické rady vo veciach daní, odvodov a poplatkov a iných daňových záležitostí ponúkajú daňoví poradcovia. Môžu zastupovať svojho klienta pri komunikovaní s daňovým úradom (napr. daňové priznanie).

 

Ombudsman

Nezávislým orgánom právnej ochrany je verejný ochranca práv. Ochranca pôsobí v oblasti ochrany práv občanov pred nečinnosťou orgánov verejnej správy, respektíve pred negatívnymi dôsledkami činnosti štátnych orgánov, pokiaľ je činnosť týchto orgánov v rozpore s právom a nezodpovedá princípom demokratického právneho štátu. Verejný ochranca práv je volený NR SR na obdobie 5 rokov. Kandidáta musí navrhnúť najmenej 15 poslancov. Môže ním byť zvolený občan SR, ktorý v deň voľby má aspoň 35 rokov, nesmie byť príslušníkom žiadnej politickej strany ani politického hnutia.

 

Rozsah pôsobnosti:

 • môže prešetrovať podnety
 • je oprávnený z vlastnej iniciatívy prešetrovať postup orgánov verejnej správy.

 

Spôsob činnosti:

 • podáva upozornenia orgánom verejnej správy
 • podáva podnety na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov
 • prešetruje postup orgánov verejnej správy
 • podáva návrh na začatie právneho konania
 • vypracúva správy o svojej činnosti

 

Policajný zbor SR

Je ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Jeho činnosť kontroluje NR SR a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi zákonom NR SR o Policajnom zbore.

Policajný zbor plní tieto úlohy:

 • chráni život a bezpečnosť osôb a majetku, osobnú bezpečnosť „určených osôb“ a ochranu určených objektov,
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
 • spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií,
 • vykonáva vyšetrovanie a vyhľadávanie o trestných činoch,
 • vedie boj proti terorizmu,
 • zabezpečuje ochranu štátnych hraníc,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku,
 • dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
 • odhaľuje priestupky,
 • vykonáva pátranie po osobách....

 

Policajný zbor tvorí:

 • služba kriminálnej polície,
 • služby poriadkovej polície,
 • služby ochrany objektov,
 • služby cudzineckej polície,
 • služby osobitného určenia.

 

Zvláštnymi službami PZ sú

služba ochrany určených osôb a 

služba finančnej polície,

inšpekčná služba.

 

Samostatnou súčasťou sú úrady vyšetrovania