Jdi na obsah Jdi na menu
 


rozvrh tém

4. 9. 2007

Filozofia 2007 / 2008

Rozvrh tém

 1. Čo je to filozofia? Odkiaľ sa filozofia vzala? Vzťah filozofie, mytológie, náboženstva a vedy.
 2. Prírodná filozofia, Pytagoras a pytagorejská škola,
 3. Eleáti,
 4. Herakleitos,
 5. Empedokles,  Anaxagoras, Atomisti

Opakovanie (10 bodov)

 1. Antropologický obrat vo filozofii – sofisti
 2. Sokrates
 3. Platón – učenie o ideách,  (text – 5b)
 4. Platón – učenie o štáte
 5. Aristoteles – učenie o štáte, metafyzika
 6. Aristoteles – etika
 7. Helenizmus – kynizmus, epikureizmus, skepticizmus
 8. Stoická škola a záver antickej filozofie - novoplatonizmus

Opakovanie (10 bodov)

 1. Kresťanstvo a filozofia, základné idey kresťanstva, úvod do stredoveku (text – 5b)
 2. Patristika – Tertulianus, Origenes, Augustín Aurélius
 3. Scholastika – spor o univerzálie, Tomáš Akvinský
 4. Humanizmus a renesancia, doba, umenie, literatúra, spoločenská situácia
 5. Prírodná filozofia – Kuzánsky, G. Bruno,
 6. Sociálna filozofia – Machiavelli, Morus (text – 5b)

Opakovanie (10 bodov)

 1. Zrod novovekej filozofie – F. Bacon
 2. Empirizmus – Locke, Berkeley, Hume
 3. Racionalizmus – Descartes (text – 5b)
 4.  Leibniz, Hobbes
 5. Racionalizmus – Spinoza (text – 5b)

Opakovanie (10 bodov)

 1. Osvietenstvo – úvod do osvietenstva, Montesquieu, encyklopedisti
 2. Osvietenstvo – Voltaire a sila rozumu
 3. Osvietenstvo – Rousseau a Voltaire (text – 5b)
 4. Osvietenstvo v Nemecku – Kant, Kritika čistého rozumu
 5. Osvietenstvo v Nemecku – Kant, Kritika praktického rozumu
 6. Osvietenstvo v Nemecku – Hegel a nemecký romantizmus

Opakovanie (10 bodov)

 1. Filozofia 19. storočia – rozdelenie, Pozitivizmus
 2. Marxizmus
 3. Zakladateľ existencializmu S. Kierkegaard
 4. Filozofia vôle – Schopenhauer a jeho iracionálny voluntarizmus
 5. Nietzsche a smrť boha (text – 5b)

Opakovanie (10 bodov)

 1. Filozofia 20. storočia – Pragmatizmus
 2. Existencializmus – francúzsky (text – 5b)
 3. Existencializmus – nemecký

Opakovanie (10 bodov)

 1. Opakovanie na maturitu, referáty a samostatné práce – resty

 

Spôsob hodnotenia:

Bodový systém. Body môžete získať:

 1. písomný test – vždy po určitom období bude písomný test (viď rozpis tém), za ktorý môžete získať určený počet bodov. Skladá sa z častí: charakterizuj, alebo uveď (učenie, hlavnú myšlienku, ..), vysvetli (pojem, výraz – viď klenotnica slov), interpretuj (text)
 2. prečítanie a zhrnutie filozofického textu. Texty máte uvedené v rozpise tém. Odovzdávate ich písomne na moju adresu: mmarusinec@gmail.com. Rozsah zhrnutia 1 – 2 strany. V ňom má byť uvedené: hlavná myšlienka textu podľa Vás, Váš názor .
 3. referát: je dobrovoľný. Týka sa akejkoľvek knihy od autorov, ktorých budeme preberať, prípadne iných, po konzultácii so mnou. Referát má obsahovať: stručný obsah knihy (cca 3 – 5 strán), aspoň 5 citátov z knihy s odkazom na stránky, odkiaľ citácie pochádzajú, váš názor na knihu – čo vám dala, čo sa vám na nej páčilo a nepáčilo. Celkový rozsah referátu cca 3 strany.

Referáty odovzdávate mailom na moju adresu – mmarusinec@gmail.com

  

Stupnica pre hodnotenie

100 – 85 % bodov z písomných prác a povinných textov - 1

 84 – 70 % bodov z písomných prác a povinných textov – 2

 69 – 50 % bodov z písomných prác a povinných textov – 3

 49 – 30 % bodov z písomných prác a povinných textov – 4

 30 - 0 % bodov z písomných prác a povinných textov - 5